• Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7

 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim
   • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
   • 13h Tống Kim
   • 18h Liên Đấu
   • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
   • 21h Tống Kim