abc

Danh Sách Trang Bị HKMP Trấn Bang Chi Bảo

🛡 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Trấn Bang – Hạn chế thời gian

Hệ Kim
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến

 

Hệ Mộc
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến

 

Hệ Thủy
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến

 

Hệ Hỏa
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến

 

Hệ Thổ
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến

 

Top