Hoạt động trong game

18:24 29/02/2020


Chủ Nhật

 • 8h-9h Viêm Đế
 • 10h-11h Vượt ải

Thứ Hai

 • 12:30 Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Hạt

Thứ Ba

 • 12:30 Chiến Trường Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Quả Huy Hoàng

Thứ Tư

 • 12:30 Chiến Trường Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Quả Huy Hoàng

Thứ Năm

 • 12:30 Chiến Trường Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Quả Huy Hoàng

Thứ Sáu

 • 12:30 Chiến Trường Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Quả Huy Hoàng

Thứ Bảy

 • 12:30 Chiến Trường Tống Kim
 • 12:30 Nhặt Quả Huy Hoàng
Đóng Mở