• Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7

 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ18:00
 • Nguyệt Ca Đảo19:00
 • Công Thành Kim Quốc20:00
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Liên Đấu18:00
 • Boss Đại Hoàng Kim19:30
 • Hạt Huy Hoàng20:00
 • Thiên Tử21:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Liên Đấu18:00
 • Boss Đại Hoàng Kim19:30
 • Hạt Huy Hoàng20:00
 • Boss Độc Cô20:30
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ18:00
 • Công Thành Kim Quốc20:00
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Liên Đấu18:00
 • Boss Đại Hoàng Kim19:30
 • Hạt Huy Hoàng20:00
 • Boss Độc Cô20:30
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Liên Đấu18:00
 • Boss Đại Hoàng Kim19:30
 • Công Thành Chiến20:00
 • Viêm Đế22:00
 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Nguyệt Ca Đảo19:00
 • Trống Khải Hoàn20:00
 • Boss Độc Cô20:30
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00